Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZPĚT

21. Seřaďte správně slova v závorkách

 

1.  He was born (in the year 1980, at 10 o’clock, on Christmas Day).

He was born at 10 o’clock on Christmas Day in the year 1980.

 

2. We drink coffee (every morning, at home).

We drink coffee at home every morning.

      

3. See you (at 7 o’clock, at the station, tomorrow).

See you at the station at 7 o’clock tomorrow.

 

4.  I speak English (very well).

I speak English very well.

 

5. The train arrived (this morning, late).

The train arrived late this morning.

 

6. We can meet (outside your office, tomorrow, at 2 o’clock).

We can meet outside your office at 2 o’clock tomorrow.

 

7. We want to go (for a week, to Switzerland).

We want to go to Switzerland for a week.

 

8. Come (tonight, to the cinema).

Come to the cinema tonight.    

 

              

FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE (např. always, never, often ) A TAKÉ PŘÍSLOVCE ZPŮSOBU (almost, nearly, certainly, hardly, quite, really, still)  KLADEME TAM, KDE BY BYLA ZÁPORKA „NOT“,, V ZÁPORU STOJÍ OBVYKLE ZA ZÁPORKOU „NOT“, NAPŘ.:

He is USUALLY very busy.

He does not OFTEN come here.

He is STILL sleeping.

 

22. Doplňte do vět napovězená příslovce.

1.      He’s busy (usually). I’m busy (never).

He’s usually busy. I’m never busy.

2.      He’s hungry (always). I’m hungry (seldom).

         He’s always hungry. I’m seldom hungry.

3.      She’s afraid (often). I’m afraid (never).

She’s often afraid. I’m never afraid.

4.      Peter is in a hurry (usually). I’m in a hurry (seldom).

Peter is usually in a hurry. I’m seldom in a hurry.

5.      Jack is very funny (usually). I’m very funny (never).

Jack is usually very funny. I’m never very funny.

6.      Margaret is sad (usually). I’m sad (seldom).

Margaret is usually sad. I’m seldom sad.

7.      He’s in the cottage (still). I’m in the cottage (seldom).

He’s still in the cottage. I’m seldom in the cottage.

8.      They are present (always). I’m present (seldom).

They are always present. I’m seldom present.

9.      John is far from home (often). I’m far from home (seldom).

John is often far from home. I’m seldom far from home.

10.  Tom is the best in the class (sometimes). I am the best in the class (seldom).

Tom is sometimes the best in the class. I am seldom the best in the class.

 

23. Rozhodněte, zda podtržená slova jsou na správném místě ve větě. Věty s nesprávným 

     slovosledem opravte.

Příklad: Tom goes always to work by car. WRONG

              Tom always goes to work by car.

 

              I clean the house and also cook the dinner. CORRECT

 

1. I have a good memory for faces but I always forget names. CORRECT

2. Those tourists over there probably are American. WRONG

    Those tourists over there are probably American.

3. Tom gets hardly ever angry. CORRECT

4. I do some shopping and I go also to the bank. WRONG

    I do some shopping and I also go to the bank.

5. Tom always hurries because he gets up very late. CORRECT

6. The baby is very good. She seldom cries during the night. CORRECT

7. I usually am very tired when I get home from work. WRONG

   I am usually very tired when I get home from work.

8. I usually have a bath when I get home from work. CORRECT

9. Jim doesn’t like very much football. WRONG

   Jim doesn’t like football very much.

         10. Ann drives every day her car to work. WRONG

  Ann drives her car to work every day.

         11. Mary speaks very well English. WRONG

               Mary speaks English very well.

         12. Jim smokes about 20 cigarettes every day. CORRECT

         13. How many people do you know who go on Sundays to the mountains? WRONG

               How many people do you know who go to the mountains on Sundays?

 

24. Přeložte

1.      Nemůže zítra přijít.

He cannot / can’t come tomorrow.

 

2. Můžete přijít ve čtyři?

Can you come at four (o’clock)?

 

3. Musím přijít?

Must I come?

 

4. Nemusíte přijít.

You need not / needn’t come.

 

5. Nemusíte tam chodit.

You need not / needn’t go there.

 

6. Nesmíš zapomenout  zatelefonovat Petrovi.

You must not / mustn’t forget to (tele)phone Peter.

 

7. Nesmíte přijít pozdě.

You mustn’t be late.

 

9. Mohu zítra přijít.

I can come tomorrow.

 

10. Neumím to říct anglicky.

I cannot / can’t say it in English.

 

11.  Umíte dobře anglicky?

Can you speak English well?

 

12.  Smím (mohu) si vzít tu mapu?

May I have this map?

 

13.  Můžeme se na to podívat?

May we have a look at it?

 

 

 1. Doplňte „can“ a „can’t”:
  1. Michael …… (can) write a letter but he …… (can’t) write it in English.
  2. I …… (can) speak German but I ……(can’t) speak French at all.
  3. Susan …… (can) make tea but she ……(can’t) make very good tea.
  4. He …… (can’t) finish it now but he ……(can) finish it in the afternoon.
  5. They …… (can) help you but they …… (can’t) do it now.
  6. He …… (can) explain it but he …… (can’t) do it at once.
  7. Father …… (can) come back soon but he …… (can’t) come now.
  8. Children …… (can) watch TV but they ……. (can’t) watch it in the evening.
  9. He …… (can) make breakfast but he …… (can’t) make lunch, it is rather complicated for him.
  10. The pupils …… (can) understand a lot of grammar but they …… (can’t) understand this complicated question.

 

 

 1. Vyjádřete nutnost pomocí slovesa „must“:

Vzor: You aren’t correcting my mistakes. – You must correct my mistakes.

  1. He isn’t explaining the grammar (He must explain the grammar).
  2. They aren’t practising their English now (They must practice their English now).
  3. You aren’t introducing your friend to the people here (You must introduce your friend to the people here).
  4. They aren’t learning new words (They must learn new words).
  5. We aren’t correcting our pupils (We must correct our pupils).
  6. They aren’t waiting for Susan (They must wait for Susan).
  7. You aren’t doing your English every day (You must do your English every day).
  8. She isn’t asking for help (She must ask for help).
  9. You aren’t good at English (You must be good at English).
  10. Your pronunciation isn’t correct (Your pronunciation must be correct).

 

 

 1. Dejte do záporu.
  1. You must go a long way (You needn’t go a long way).
  2. He must finish his project tonight (He needn’t finish his project tonight).
  3. She must write her business partner in the United States (She needn’t write her business partner in the United States).
  4. We must begin to learn a foreign language now (We needn’t begin to learn a foreign language now).
  5. We can go to the cinema tonight (We can’t / cannot go to the cinema tonight).
  6. I must come back in the afternoon (I needn’t come back in the afternoon).
  7. She must work overnight (She needn’t work overtime).
  8. They can leave the office at three o’clock (They can’t / cannot leave the office at three o’clock).
  9. She can say it in English (She can't / cannot say it in English).
  10. You must go to the bank in the morning (You needn’t go to the bank in the morning).

 

 1. Doplňte do vět výrazy „must“, „mustn’t”, “needn’t”.
  1. We haven’t got much time. We …… (must) hurry.
  2. Tom gave me a letter to post. I …… (mustn’t) forget to post it.
  3. “ Do you want me to wait for you?” – “No, it’s OK. You …… (needn’t) wait”.
  4. You …… (needn’t ) come if you don’t want to but I hope you will.
  5. “What sort of house do you want to buy? Something big?” – “Well, not very big, but it …… (must)  have a nice garden, that’s essential.
  6. We have enough food at home so we …… (needn’t) go shopping today.
  7. This book is very valuable, you …… (must) look after it very carefully.
  8. This book is very valuable, you …… (mustn’t) lose it.
  9. We’ve got plenty of time. We …… (needn’t) hurry.
  10. “What sort of house do you want to buy? Something big?” – “No, it …… (needn’t) be big, that’s not important.

 

 

KLADNÝ ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB PRO 2. OSOBU JEDNOTNÉHO I MNOŽNÉHO ČÍSLA SE ROVNÁ INFINITIVU BEZ “TO”,

ZÁPORNÝ ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB PRO 2. OSOBY = DON'T (nebo DO NOT) + INFINITIV BEZ “TO", např:

TO ASK    -    ASK    -    DON'T ( DO NOT) ASK

 

POZNÁMKA: Za anglickým rozkazem nepíšeme obvykle vykřičník.

 

 

 1. Do následujících příkazů doplňte tvar těchto sloves: to thank, to come, to bring, to sit, to be, to play, to give, to have, to have a look at, to put.
  1. ………. (bring) the glasses, please.
  2. ………. (put) the glasses on the table, please.
  3. ………. (be) careful, John.
  4. ………. (sit) down, please.
  5. ………. (have) a sandwich, Jane.
  6. ………. (have a look at) the lovely photographs.
  7. ………. (thank) John for the photographs.
  8. ………. (give) John your address.
  9. ………. (play) some music for us, please.
  10. ………. (come) tomorrow.

 

 1. Následující věty dejte záporu (formulujte jako zákaz).
  1. Talk so loudly. (Don’t / Do not talk so loudly).
  2. Put your feet on the desk. (Don’t / Do not put your feet on the desk).
  3. Copy from the next person. (Don’t / Do not copy from the next person).
  4. Fold the paper. (Don’t / Do not fold the paper).
  5. Leave the room. (Don’t / Do not leave the room).
  6. Laugh loudly. (Don’t / Do not laugh loudly).
  7. Point at the teacher. (Don’t / Do not point at the teacher).
  8. Smoke in the class. (Don’t / Do not smoke in the class).
  9. Listen to what  Y says. (Don’t / Do not listen to what Y says).
  10. Eat in class. (Don’t / Do not eat in class).  

 

Pokračování najdete ZDE